++ For Super Show Concert ++

posted on 29 Jun 2008 01:15 by all-about-korean in -Premium-

++ For Super Show Concert ++

รวบรวมของที่ใช้ในคอนจากบล๊อคเดิมนะจ๊ะ

 

หมายเหตุ - รับสั่งของและชำระเงินก่อน วันที่ 7 ก.ค. 51 นะจ๊ะ

1. ริบบิ้นสำหรับคอน เส้นละ 20 บาท

มี 2 สี น้ำเงิน และ ขาว

กว้าง 1 นิ้ว ยาว 70 ซม.

++ สั่งผ่านเมลพร้อมชำระเงิน หรือ รับเองก่อนวันที่ 7 ก.ค. ++

++ จะได้รับโปร 10 เส้น แถม 2 เส้นจ้า ++

  

2. เขาไฟสีฟ้า 50 บาท/ชิ้น

โปรซื้อ 5 แถม 1 (ของมีจำนวนจำกัดนะจ๊ะ)

++ รับสั่งซื้อและโอนเงินก่อนวันที่ 7 เช่นกัน ++

แอดมาสอบถามก่อนนะจ๊ะว่ายังมีของอยู่ไหม??

  

3. แท่งไฟสีฟ้า 60 บาท/แท่ง

ยาว 45 ซม. ไฟกระพริบได้ 3 แบบ

4.แท่งลมเอสเจ 35 บาท/อัน

++ โปรซื้อ 3 อัน ในราคา 100 บาท ++

5. แท่งลมเอลฟ์ไทยแลนด์ 50 บาท/อัน

 

6. เสื้อเอสเจ

ตัวละ 220 บาท ไซส์ S,M

ตัวละ 230 บาท ไซส์ L

ตัวละ 250 บาท ไซส์ XL

มี 2 สี ขาว กับ น้ำเงิน

++ โปรซื้อ 3 ตัว แถมกระบองลม เอสเจ 1 อัน ++

7.กำไลเรืองแสงสีฟ้า แพคละ 20 บาท (1 แพค มี 4 เส้น)

...ดึงข้อต่อออก สามารถทำเป็นแท่งไฟเล็กได้นะจ๊ะ...

 

ค่าจัดส่ง

ระบุสินค้าที่สั่งซื้อ จำนวนที่ต้องการให้ถูกต้อง และระบุว่าต้องการ EMS หรือ ลงทะเบียน

ทางเราจะ Reply กลับในราคาค่าจัดส่ง เลขที่บัญชีธนาคาร

 

แบบฟอร์มการสั่ง

ชื่อ-นามสกุล :

ชื่อเล่น :

อีเมล์ :

เบอร์โทร :

จำนวนของที่สั่ง :

วิธีการรับของ (ไปรษณีย์ หรือ รับเอง ระบุเวลา สถานที่) :

ที่อยู่ในการจัดส่งทางไปรษณีย์ :

ลักษณะการจัดส่งทางไปรษณีย์ (EMS หรือ ลงทะเบียน) :

วิธีการชำระเงิน (ธนาณัติ หรือ โอนเข้าบัญชี) :

 

 

 

 

สอบถามและสั่งสินค้าได้ที่

all-about-korean@live.com และ crazy-tvxq-only-shop@hotmail.com

ปล.สั่งสินค้าที่เมลใดเมลหนึ่งเท่านั้น เพื่อป้องกันการสับสน

 

 

Comment

Comment:

Tweet

6avvQD <a href="http://ciglglzanthg.com/">ciglglzanthg</a>, [url=http://cervlggthvee.com/]cervlggthvee[/url], [link=http://kmnhnidkcgjj.com/]kmnhnidkcgjj[/link], http://vkspsbnozhuq.com/

#186 By tksyycq (173.212.206.186) on 2010-07-09 19:02

q7SmQ3 comment6, ñâåòîãîðñê ñåêñ çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà â äíåïðîäçåðæèíñêå, çíàêîìñòâà ýðîòè÷åñêèå ôàíòàçèè,

#185 By Cjpfrvsz (93.174.93.154) on 2010-07-09 05:36

RC8c07 comment6, èíòèì çíàêîìñòâà ñâèíã ïàðû, çíàêîìñòâà â íèæíåì íîâãîðîäå ñ ïðåäëîæåíèåì èíòèì-óñëóã, çíàêîìñòâà ãîðîä ïðîõëàäíûé,

#184 By Ofqzkzxc (93.174.93.154) on 2010-07-09 05:09

comment5, çíàêîìñòâà ìóðìàíñêàÿ îáë ãîðîä çàïîëÿðíûé, çíàêîìñòâà â ãîðîäå íîâîêóéáûøåâñê, çíàêîìñòâà 55 è60 ëåò, ñåðüåçíûå çíàêîìñòâà â íîâîðîññèéñêå, çíàêîìñòâà óêðàèíà ïîëòàâñêàÿ îáë ã êîìñîìîëüñê,

#183 By Twffwlos (93.174.93.154) on 2010-07-07 01:54

MBwYAp <a href="http://dhvsoxcvlfcx.com/">dhvsoxcvlfcx</a>, [url=http://hcgethxoddfz.com/]hcgethxoddfz[/url], [link=http://qdruddqyymne.com/]qdruddqyymne[/link], http://xosninwvixlv.com/

#182 By vjhzqprwfu (93.174.93.154) on 2010-07-03 17:43

hPn54A <a href="http://hkxybgvnsbsj.com/">hkxybgvnsbsj</a>, [url=http://mmkftuxulvkd.com/]mmkftuxulvkd[/url], [link=http://fvsyrmegnhxt.com/]fvsyrmegnhxt[/link], http://irghnheddhqn.com/

#181 By fiziesujz (173.212.206.186) on 2010-06-30 10:00

comment1, map3, :PPP, çðàêîìñòâà ãîðëîâêà, 030, mamba çíàêîìñòâî êðàñíîäàð ñî÷è íîâîðîññèéñê, 003, map5, %], ñàéò çíàêîìñòâ â êèðîâ, fqorn, òàäæèê ñåêñ, 770441, çíàêîìñòâî ñ ôèíñêèì ìóæ÷èíîé, 129, îäíîêëàñíèêè â êðàñíîäàðå çíàêîìñòâà, 038869, Íèæíåâàðòîâñê èíòèì, 200471, ìåæäóíàðîäíûå êîâûå çíàêîìñòâà, =-[, ãåé çíàêîìñòâà ðóáöîâñê, %O, ñàéòû çíàêîìñòâ â íîâîêóéáûøåâñêå, fqutgr,

#180 By jonn1 (91.214.45.253) on 2010-06-24 21:58

comment6, äðóæåñêèå çíàêîìñòâà, >:PPP, øëþõè óëüÿíîâñêà, 9289, ÷àò çíàêîìñòâà ñèìôåðîïîëü, 2390, èíòèì çíàêîìñòâà äàíêîâ, hpd, èíòèì çíàêîìñòâà ìèðíûé àðõàíñêàÿ îáëàñòü, 70974, çíàêîìñòâà ñ áåëîâ÷àíàìè êåìåðîâñêîé îáë, 38236, íîâîäâèíñê çíàêîìñòâà, 37117, Ñàé çíàêîìñòâà, 37818, çíàêîìñòâà æåíùèíû èùóò ìóæ÷èí, ied, Çíàêîìñòâà ðàá, 590656, çíàêîìñòâî ñ ãîëûìè äåâóøêàìè, 906899,

#179 By jonn2 (91.214.45.253) on 2010-06-24 21:58

comment2, çíàêîìñòâà ñàðàòîâ îáùåíèå, >:-[[[, çíàêîìñòâà â ÷åëÿáèíñêîé îáëàñòè àøà, :[[[, çíàêîìñòâà ñòðàíà ðîññèÿ ãîðîä ìîãî÷à, >:]], õî÷ó ñåêñà â àëìàòû, zyupw, çíàêîìñòâà êèåâà ñ íîìåðàìè, >:PP, ôëèðò è çíàêîìñòâà äëÿ âçðîñë, =-[[[, ñâèíã çíàêîìñòâà ïðåçåðâàòèâ ìîñêâà, :[, ëó÷øèé ñàéò çíàêîìñòâ ìîñêâû, kbmqd, òåîðèÿ çíàêîìñòâà ñ êëèåíòîì, >:-[[, ñàéò çíàêîìñòâ ãóëè èõñàíîâîé, 21429, ñàéò çíàêîìñòâ â ìîæàéñêå, =-O, èíòèì çíàêîìñòâà â áàëàøèõå, bjdl, äåâóøêè ñóìû çíàêîìñòâà, 8]]],

#178 By jonn1 (91.214.45.253) on 2010-06-24 21:09

comment3, ÷óâàøèÿ ÷åáîêñàðû çíàêîìñòâà, aiu, çíàêîìñòâà âìðòóàëüíî âñòðå÷è, oeb, çíàêîìñòâà â ãîðîäå ñìîëåíñê, awrrkx, äåâóøêè çíàêîìñòâî ñàíêò ïåòåðáóðã, 8P, çíàêîìñòâà â ñåìèëóêàõ, :DD, áðà÷íûå çíàêîìñòâà ñåâåðíûé êàçàõñòàí, rgsgu, ýìî ïîçíàêîìèòñÿ, 8DD, ïîçíàêîìèòüñÿ äëÿ à â íîâîêóçíåöêå, goldg, çíàêîìñòâà ñåêñ ôðÿçèíî ãàëèíà, %D, çíàêîìñòâà èíòèì â ìèíñêå áåëîðóññèÿ, cqcgrw,

#177 By jonn2 (91.214.45.253) on 2010-06-24 21:09

comment3, òîëüÿòòè çíàêîìñòâî íà îäèí ðàç, poat, ñåêñ íà îäíó íî÷ü â èçðàèëå, 9071, çíàêîìñòâà èíòèì ãîðîä âëàäèâîñòîê, 730750, ñàéòû çíàêîìñòâ åðåñëàâëå, 999, çàêðûòûé ñàéò çíàêîìñòâ â ÷åëÿáèíñêå, 141, âýá çíàêîìñòâà ãååâ, 6363, çíàêîìñòâà äëÿ îáìåíà æåíàìè, >:PP, ñåêñ çíàêîìñòâà êîãàëûìå, dqcz, êàâàëåðîâîçíàêîìñòâà, :-]], çíàêîìñòâà ìàìà ñ äî÷êîé, %-DD,

#176 By jonn1 (91.214.45.253) on 2010-06-24 20:19

comment1, Èòàëüÿíåö ïîçíàêîìèòñÿ, >:OOO, ñàíêò ïåòåðáóðã çíàêîìñòâà òåëåïåäà÷à, =-))), Áèñåêñóàëêè çíàêîìñòâî, 6191, ïðèêîëüíûå ìóæñêèå àíêåòû çíàêîìñòâ, 5594, çíàêîìñòâà â ãîðîäå áóèíñêå òàòàðñòàí, >:OOO, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ìîñêâà, udqzxv, áþðî çíàêîìñòâà ìûòèùè, 676, êðàñèâûå çíàêîìñòâà, 109, sm çíàêîìñòâà ìîñêâà, 320, çíàêîìñòâà å íåáî, 921221,

#175 By jonn2 (91.214.45.253) on 2010-06-24 18:39

comment2, øëþõè ìèíñêàÿ îáëàñòü ã.áîðèñîâ, >:),